Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. wsplnie z redakcj ?Dziennika Batyckiego? organizuje konkurs plastyczny dla najmodszych powicony najwikszej inwestycji Samorzdu Wojewdztwa Pomorskiego. Na prace czekamy od 3 wrzenia do 1 padziernika 2012 r., a najlepsze z nich trafi do kalendarza PKM na 2013 rok.

Technika i format prac w konkursie jest dowolna. Prace mog przedstawia zarwno przystanki, tory, ale mog by te skojarzeniami, lunymi nawizaniami do inwestycji. Liczy si pomysowo, ktrej dzieciom nie brakuje. Wane, aby prace kojarzyy si z Pomorsk Kolej Metropolitaln

Prace naley wysa poczt lub  przekaza osobicie do Biura Kontaktu z Czytelnikami ?Dziennika Batyckiego? w Gdasku (przy ul. Targ Drzewny 9/11), w terminie od 3 wrzenia do 8 padziernika 2012 r. Nastpnie Komisja Konkursowa, w skad ktrej wejd przedstawiciele PKM S.A., Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Pomorskiego oraz ?Dziennika Batyckiego? dokona oceny nadesanych prac i wybierze najlepsze z nich. Wyniki konkursu zostan opublikowane w ?Dzienniku Batyckim? 5 listopada, na comiesicznej stronie powiconej projektowi PKM.

Planowane jest przyznanie cznie a 50 nagrd i wyrnie. Dwunastu laureatw nagrd gwnych otrzyma atrakcyjne zestawy zabawek o tematyce kolejowej, oryginalne gadety PKM oraz? moliwo publikacji swoich prac w kalendarzu na 2013 rok, ktry Pomorska Kolej Metropolitalna wyda razem z redakcj ?Dziennika Batyckiego? na pocztku grudnia. Na pozostaych 38 wyrnionych uczestnikw czeka bd zestawy atrakcyjnych gadetw PKM.

Szczegowy regulamin konkursu zamieszczamy poniej:


REGULAMIN KONKURSU RYSUNKOWEGO ? POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA

1. Organizatorem konkursu jest  Pomorska Kolei  Metropolitalna S.A. w Gdasku

2. Wsporganizatorem konkursu jest POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddzia Biuro Reklamy w W-wie. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Filia Gdask ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdask.

3. Uczestnikiem konkursu moe zosta dziecko w kadym wieku, ktrego zgoszenie zostanie dostarczone przez jego prawnych opiekunw, na adres wskazany w pkt. 8 regulaminu.

4. W konkursie nie mog bra udziau osoby zwizane z Pomorsk Kolej Metropolitaln oraz Polskapresse Sp. z o.o

5.  Zadania konkursowe:
Tematem konkursu jest:  Pomorska Kolej Metropolitalna. Prace rysunkowe mog by wykonane dowolna technik i w dowolnym formacie.


6. Czas trwania: od 3 wrzenia 2012 do  8 padziernika 2012 r.

7. Prace zgoszone na konkurs powinny zawiera:
- imi i nazwisko
- adres
- wiek
- nr. telefonu kontaktowego,
- podpis opiekuna prawnego dziecka (podpis opiekuna prawnego dziecka na odwrocie pracy jest rwnoznaczny z akceptacj regulaminu konkursu).

8. Kompletne zgoszenia naley dostarczy do Biura Konkursw Polski Dziennika Batyckiego ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdask do 1 padziernika 2012 r., do godziny 17.00, z dopiskiem ? Pomorska Kolej Metropolitalna?

9. Zgoszenia niekompletne i nieczytelne nie bd bray udziau w konkursie.

10. Rozstrzygnicie konkursu odbdzie si w 5 listopada 2012 r. na amach ?Dziennika Batyckiego?.
11. Laureatami konkursu bd   osoby , wyonione przez Komisj Konkursow spord uczestnikw speniajcych wymogi okrelone w niniejszym regulaminie, ktre dostarczyy, zdaniem Komisji, najlepsze prace na zadanie konkursowe.

12. NAGRODY:
czna pula Nagrd i Wyrnie wynosi 50 szt. Organizator przewiduje przyznanie 12 Nagrd Gwnych, ktrych laureaci otrzymaj:

- moliwo publikacji zwyciskiej pracy w kalendarzu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na 2013 r., ktry ukae si wraz z caym nakadem ?Dziennika Batyckiego?.

- zestaw atrakcyjnych zabawek o tematyce kolejowej

- zestaw oryginalnych materiaw promocyjnych PKM

Ponadto Organizator przewiduje przyznanie 38 Wyrnie, ktrych laureaci otrzymaj zestawy oryginalnych materiaw promocyjnych PKM.


13.  Kryterium wyboru laureatw bdzie oryginalno prac i odzwierciedlenie tematu  konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najlepszych pomysw.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpatnego wykorzystywania danych, wizerunku laureatw, a take prac konkursowych do celw promocyjnych i reklamowych. Dotyczy to w szczeglnoci przeprowadzania z laureatem wywiadw przeznaczonych do publikacji w mass mediach  Zoenie pisemnej zgody opiekuna prawnego laureata na powysze jest warunkiem otrzymania nagrody.

15 Laureatom nie przysuguj roszczenia o wypat rwnowartoci pieninej uzyskanych nagrd.

16. Zgadzajc si z warunkami regulaminu kady uczestnik wyraa zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w zwizku z organizowanym konkursem. Kady uczestnik konkursu ma prawo wgldu do swoich danych w w/w zbiorze oraz prawo ich poprawiania oraz dania ich usunicia.

17. Postanowienia niniejszego regulaminu s wyczn podstaw prowadzenia konkursu, a ich wykadnia i interpretacja naley wycznie do Organizatora. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie bd rozstrzygane przez Organizatora.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treci regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Sprzedaż Domy w Baninie, Bojanie, Gdańsku