Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w dzieło bez znaczenia jaki wkład możesz wnieść zgłoś swą deklarację do nas  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć.

Więcej…

Firma Energa organizuje spotkanie z mieszkańcami gminy Żukowo, w temacie kolektorów słonecznych do ogrzewania CWU. Jedno z takich spotkań odbędzie się w Baninie.

Więcej…

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.zukowo.pl/
Żukowo: Budowa boisk, dróg i stacji trafo w Baninie (etap I-A1)
Numer ogłoszenia: 251708 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żukowo , ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, woj. pomorskie, tel. +48 58 6858300,
faks +48 58 6858300.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boisk, dróg i stacji trafo w Baninie (etap
I-A1).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie >Budowa boisk, dróg i
stacji trafo w Baninie (etap I-A1)< obejmuje: 1) budowę boisk i urządzenie terenów sportowych, a) boisko o
nawierzchni trawiastej do piłki nożnej pełnowymiarowe z trybunami boiska i piłkochwytami, b) boiska i obiekty o
nawierzchni poliuretanowej - boisko do koszykówki, bieżnia lekkoatletyczna, boisko do piłki ręcznej, skok w dal,
2) wyposażenie zewnętrzne boisk, 3) budowę części ogrodzenia terenu, 4) budowę układu komunikacyjnego w
obrębie terenu objętego etapem I-A1, obsianie trawą terenu bez nasadzeń, 5) budowę sieci kablowej SN 15 kV
wraz ze stacją transformatorową, 6) budowę wodociągu, 7) budowę odcinka kanalizacji deszczowej, 8) budowę
oświetlenia terenu wraz z małą architekturą (m.in. ławki, stojaki na rowery, pojemniki na odpadki), 9) obsługę
geodezyjną, 10) sporządzenie operatu kolaudacyjnego. Zamówienie stanowi część zadania inwestycyjnego
obejmującego budowę szkoły podstawowej, sali sportowej oraz boisk i zagospodarowania terenu w Baninie.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5, 45.11.12.91-4,
45.23.22.21-7, 45.31.57.00-5, 45.31.55.00-3, 45.23.21.50-8, 45.23.21.30-2, 71.35.40.00-4, 45.11.12.50-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
1 z 7 2012-07-13 16:22
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 70.000,00 PLN
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia, z których każde
polegało na budowie boisk sportowych, w tym jedno ze zrealizowanych zamówień obejmowało także
budowę boiska pełnowymiarowego, wartość każdego ze zrealizowanych zamówień nie może być
niższa niż 500.000,00 PLN netto. Pod pojęciem >boisko sportowe< należy rozumieć boisko do piłki
nożnej, bieżnię lekkoatletyczną, skocznię do skoku w dal, boisko do koszykówki, boisko do piłki
ręcznej, kort tenisowy trawiasty, boisko do badmintona, boisko do gry w hokeja na trawie, boisko do
rugby. Pod pojęciem >boisko pełnowymiarowe< należy rozumieć boisko do piłki nożnej o szerokości
64-76 m i długości płyty boiska 100-110 m.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej: a) kierownikiem budowy, który winien
posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, wykazać
się co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi, b) kierownikiem
robót branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej, c) kierownikiem robót
branży sanitarnej z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i
instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, d) kierownikiem robót branży elektrycznej z uprawnieniami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń. Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej powinny
być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243,
poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz.
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
2 z 7 2012-07-13 16:22
578 z późn. zm.). Dopuszcza się ważne i odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się
równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Kierownik budowy i kierownicy robót
muszą być zrzeszeni we właściwych branżowo izbach samorządów zawodowych zgodnie ustawą z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
3 z 7 2012-07-13 16:22
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
4 z 7 2012-07-13 16:22
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oferta
powinna zawierać pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika (lidera) do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez
notariusza, 2) każdy z wykonawców zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że nie
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - prawo zamówień publicznych. 2. W
przypadku spółki cywilnej do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej, jeżeli inaczej uregulowano zasady
współpracy i reprezentacji przedsiębiorców w spółce. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego a) łącznie spełniają w
zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, b) spełnia co najmniej jeden z
wykonawców w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia i żaden z tych wykonawców nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. 4. Upoważnienie do
podpisania oferty (pełnomocnictwo) winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów
załączonych do oferty. Pełnomocnictwo w swojej treści winno jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez
notariusza.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
5 z 7 2012-07-13 16:22
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie z zastrzeżeniem
postanowień punku 10. 2. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, z wyjątkiem zmian o których mowa w punkcie 3. 3. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) terminu
wykonania zamówienia, 2) wysokości wynagrodzenia wykonawcy, 3) udziału osób - kierownika budowy,
kierowników robót, 3) udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia. 4. Zmiana terminu wykonania
zamówienia może nastąpić w przypadku: 1) przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów
trzecich, np. przedłużanie terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń, badań, ekspertyz, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 2) konieczności uzyskania
dodatkowych uzgodnień i decyzji administracyjnych, 3) przedłużanie odbiorów przez innych gestorów sieci i
urządzeń z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 4) utrudnianie przez właścicieli nieruchomości dostępu
do nieruchomości, 5) konieczności wykonania prac dodatkowych, które będą niezbędne dla prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty, 6) rezygnacji
z realizacji części zamówienia, 7) czasowego wstrzymania prac przez inspektora nadzoru inwestorskiego /
zamawiającego, 8) zmiany materiałów / technologii wykonania elementów robót. 5. Zmiana wysokości
wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić w przypadku: 1) odstąpienia (rezygnacji) od części zamówienia, 2)
wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w postaci prac dodatkowych, robót zamiennych /
równoważnych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia na uzasadniony wniosek wykonawcy,
zamawiającego, projektanta i w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych,
usprawnienia procesu budowlanego, usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej, uzyskania lepszego
efektu użytkowego przedmiotu zamówienia, uzyskania uzgodnień i decyzji administracyjnych, 3) ustawowej
zmiany stawki podatku VAT, 4) zmiany materiałów / technologii wykonania elementów robót. 6. Zmiana udziału
podwykonawców może nastąpić w przypadku: 1) skorzystania z podwykonawców w realizacji zamówienia mimo,
iż w złożonej ofercie wykonawca nie przewidywał realizacji części zamówienia w podwykonawstwie, 2) zmiany
zakresu prac realizowanych w podwykonawstwie. 7. Zmiana osób - kierownika budowy, kierowników robót może
nastąpić w przypadku: 1) zdarzeń losowych niezależnych od wykonawcy, 2) utraty uprawnień przez wskazane
przez wykonawcę osoby, 3) wykreślenia osób z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego. 8. W
przypadku zmiany osób wykonawca winien przedstawić zamawiającemu nowe osoby o niegorszych
kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osób, które zostały wskazane w ofercie wykonawcy i spełniających
wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Warunki dokonywania zmian: 1)
inicjowanie zmian na pisemny wniosek wykonawcy lub zamawiającego, 2) uzasadnienie konieczności i wpływu
zmian na realizację zamówienia, 3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej
zmiany. 10.Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: 1) zmianę koordynatora za strony zamawiającego, 1)
zmianę osób nadzorujących roboty, czyli Inspektora Nadzoru, 2) zmianę rachunku bankowego, 3) zmiany
adresowe, 11.Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach o których mowa w punkcie 10.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.zukowo.pl/
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
6 z 7 2012-07-13 16:22
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Żukowo,
Referat Inwestycji, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2012
godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, pokój nr 3 (kancelaria).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
7 z 7 2012-07-13 16:22

Gwiazda na Festynie Mama Tata i Ja 2012

plakat_festyn_A2_-_sztuk_15

W Edukacyjno ? Rozwojowym Przedszkolu w Baninie

W Edukacyjno ? Rozwojowym Przedszkolu w Baninie dnia 15 maja 2012 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Janusza Korczaka oraz odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w tej placówce.

Więcej…

Sprzedaż Domy w Baninie, Bojanie, Gdańsku